Governance code

Governance Code Woningcorporaties
Woonconcept hecht veel waarde aan een ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin begrippen als transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan. Wij onderschrijven daarom de Governance Code Woningcorporaties. Deze code geeft normen voor onder andere goed bestuur en toezicht, externe verantwoording en financiële beheersing.

Gedragscode 
Woonconcept is lid van Aedes, de koepel voor woningcorporaties, en is gebonden aan de Aedescode. De Aedescode is een gedragscode waarin kwaliteitseisen, normen, waarden en regels staan. Wij hanteren deze bij ons functioneren zowel intern als extern en zijn daarop aanspreekbaar.

De integriteitscode van Woonconcept, Woonconcept Holding en daaraan gelieerde ondernemingen.

Klokkenluiderregeling
De klokkenluidersregeling die voor Stichting Woonconcept, Woonconcept Holding en de daaraan verbonden ondernemingen is opgesteld, sluit aan bij de integriteitcode. Het is belangrijk dat medewerkers op een goede en veilige manier melding kunnen doen van eventuele (vermoedens van) misstanden binnen de organisatie. Daarom is een goede en duidelijke regeling van belang. Een regeling maakt het mogelijk dat iedere medewerker misstanden kan melden. Alle meldingen worden serieus en volgens een bepaalde procedure behandeld. De medewerker die ‘aan de bel trekt’ (de klokkenluider) mag persoonlijk geen negatieve gevolgen van zijn melding ondervinden.

Visitatie eens per vier jaar
In de Governance Code is de afspraak gemaakt dat iedere woningcorporatie zich eens per vier jaar laat ‘visiteren’. Visitatie houdt in dat onafhankelijk wordt onderzocht of Woonconcept haar maatschappelijke doelen uitvoert zoals ze die zelf heeft vastgesteld. Ook wordt onderzocht of we dat doen op basis van verwachtingen en afspraken met belanghouders; huurders, gemeenten en instellingen op het gebied van zorg en welzijn. Het visitatierapport is in 2014 afgerond.