Statushouders

Hoe gaat Woonconcept om met het huisvesten van statushouders? Wie is hier verantwoordelijk voor en hoe gaat dit in zijn werk? 

Statushouders
Statushouders noemen we ook wel asielzoekers met een verblijfsvergunning. Nadat een statushouder een verblijfsvergunning heeft gekregen heeft zij recht op een woning. Dat is de start van de integratie in de Nederlandse samenleving. Vanuit hun woning gaan zij op zoek naar werk en scholing en kunnen zij actief gaan deelnemen aan de maatschappij. Vlotte huisvesting is dus van belang.

Wie is verantwoordelijk voor de huisvesting van statushouders?
Het huisvesten van een statushouder is een taak van de gemeenten. De Huisvestingswet geeft hen die verantwoordelijkheid. Het Rijk bepaalt de aantallen. Provincies houden wettelijk toezicht op de voortgang. Elke gemeente krijgt elk half jaar een zogenoemde taakstelling voor het aantal te huisvesten statushouders. De gemeentes uit onze regio hebben rechtstreeks contact met Woonconcept over de directe toewijzing van een huurwoning.

Waarom krijgen statushouders voorrang?
Langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum is voor niets of niemand goed. De inburgering loopt vertraging op. Voor mogelijke nieuwkomers is geen plek en uitbreiding van opvangfaciliteiten is ingewikkeld en kostbaar. De regering heeft statushouders dan ook aangewezen als een groep met voorrang. Dat ze nog nauwelijks over een sociaal netwerk kunnen beschikken, maakt zelfstandig zoeken en vinden van huisvesting moeilijk.

Hoe gaat Woonconcept om met het huisvesten van statushouders
Statushouders vallen onder de urgentiegroepen. Mensen die urgent zijn krijgen bij voorrang een passende woning aangeboden. Passend qua prijs en grootte. Een aangeboden woning mag een statushouder niet weigeren, anders vervalt de voorrang.

Op de pagina urgentie aanvragen vindt u meer informatie over bijvoorbeeld sociale of medische urgentie.

Heeft u vragen over het toewijzen van woningen aan statushouders? Neemt u dan contact op met team Verhuur.