Gemeenten kunnen lokaal aan de slag, samen met woonwagenbewoners en corporaties.

In september tot december vorig jaar is onderzoek gedaan naar de behoefte aan
woonwagens en standplaatsen in de regio Zuidwest Drenthe. Het rapport toont aan dat het
huidige aanbod niet helemaal aansluit bij de vraag die er is en die er naar verwachting in de
toekomst gaat zijn.

Een betrokken doelgroep
De wethouders van de gemeente Hoogeveen, Meppel, Westerveld en De Wolden en
bestuurders van corporaties Actium, Domesta en Woonconcept gaven opdracht tot dit
onderzoek. Huidige hoofdbewoners van de standplaatsen, inwonenden op een standplaats
van iemand anders en zogenaamde belangstellenden zijn actief benaderd om mee te doen
aan dit onderzoek. Deze laatste groep betrof iedereen die een historische band heeft met
het woonwagenleven in Zuidwest Drenthe, bijvoorbeeld vanwege familiebanden. Bijna 140
enquêtes zijn ingevuld, een respons van 48%. Voorafgaand en tijdens het onderzoek is nauw
samengewerkt met woonwagenbewoners. Zij droegen bij aan het opstellen van de
vragenlijst en het onder de aandacht brengen van het onderzoek.

Antwoord op de behoefte en opvallende uitkomsten
De resultaten van het onderzoek zijn bekend en gepresenteerd aan de gemeenten en
corporaties. Het rapport is ter inzage beschikbaar op de websites van de betrokken partijen.
"We zijn blij met de duidelijkheid die het onderzoek ons geeft. We hebben hierdoor goed in
beeld dat de behoefte aan standplaatsen groter is dan het huidige aanbod, maar ook dat er
regionale verschillen zijn. Het onderzoek geeft ons de juiste informatie om aan de slag te
gaan. Tegelijkertijd bekijken we wat er op korte termijn op de huidige woonwagenlocaties
mogelijk is", zegt wethouder Jan Zwiers van gemeente Hoogeveen.

Gezamenlijk beleid is nodig
Het beleid rondom woonwagenstandplaatsen moet onderdeel zijn van het gemeentelijke
volkshuisvestingbeleid, dit heeft het Rijk bepaald. "Wij als woningcorporaties hebben te
maken met bijvoorbeeld regelgeving rondom het inkomen en de huurprijs bij het toewijzen
van woonruimte. Maar bij deze doelgroep spelen ook familiebanden een belangrijke rol. Dat
maakt het nog belangrijker hiervoor beleid te maken. Bijvoorbeeld over hoe we woonruimte
toewijzen en omgaan met wachtlijsten. We gaan daar dit jaar mee aan de slag. Hierbij blijven
we goed in contact met de woonwagenbewoners", besluit Sanne Portengen van
woningcorporatie Woonconcept.

Rapport: Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen Regio Zuidwest-Drenthe